ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/๒๕61 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ดังนี้
1) นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง
2) นางสาวลักขณา ชูศรี

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP