ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech 2019 ก้าวสู่ปีที่ 16 เตรียมการเผยแพร่ 12 เล่ม กว่า 70 บทความ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารในฐานข้อมูล Scopus จากมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียว ที่ปรับการออกเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปีที่ 11 (ค.ศ. 2014) โดยจัดเนื้อหาในแต่ละเล่มให้มีความสอดคล้องตามแก่นเรื่องเดียวกัน มีอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ บรรณาธิการประจำฉบับ

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology เข้าสู่ปีที่ 16 (ค.ศ. 2019) โดยเตรียมเผยแพร่บทความที่ตอบรับตีพิมพ์ครบ 10 เล่มแล้ว อีกทั้งมีแผนเผยแพร่ 2 เล่มที่เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการด้าน Plasma Sciences ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ การประชุมวิชาการด้าน Biomedical Sciences ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดังนี้

Vol 16: Forthcoming Issue: Special Issue on Nursing
Guest Editor: Dr. WONGCHAN PETPICHETCHIAN and Dr. JOM SUWANNO

Vol 16: Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science and Information Technology
Guest Editor: Dr. CHIDCHANOK LURSINSAP
Issue Editor: Dr. CHAIROTE YAIPRASERT

Vol 16: Forthcoming Issue: Health
Guest Editor: Dr. WONGCHAN PETPICHETCHIAN
Issue Editor: Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 16: Forthcoming Issue: Public Health
Issue Editor: Dr. UDOMSAK SAENGOW M.D.

Vol 16: Forthcoming Issue: Meat Science
Issue Editor: Dr. PIYAPONG CHOTIPUNTU

Vol 16: Forthcoming Issue: Healthcare
Issue Editor: Dr. UDOMSAK SAENGOW M.D.

Vol 16: Forthcoming Issue: Engineering Physics
Issue Editor: Dr. PHONGPICHIT CHANNUIE and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 16: Forthcoming Issue: Bio-based Materials
Issue Editor: Dr. UTHEN THUBSUANG

Vol 16: Forthcoming Issue: Plant Sciences
Issue Editor: Dr. CHATCHAI KANLAYANAPAPHON

Vol 16: Forthcoming Issue: Medical Sciences
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH

Vol 16: Forthcoming Issue: Biology
Issue Editor: Dr. CHATCHAI KANLAYANAPAPHON

Vol 16: Forthcoming Issue: Special Issue on Biomedical Sciences
Guest Editor: Dr. PANAGIOTIS KARANIS and VEERANOOT NISSAPATORN M.D.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่อการอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (http://wjst.wu.ac.th) และสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะได้ที่ บรรณาธิการจัดการ (Managing Editor) คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม journal.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive?issuesPage=1#issues

TOP