ผู้บริหาร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชม มวล.