ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชม มวล.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 21 คน นำโดย นายแพทย์วีระเดช ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้น 2 ห้อง PBL ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ห้องเสริมทักษะทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 (B 6) และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับและนำชม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

ภาพกิจกรรม

TOP