ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรม “ศิลปะการรำมโนห์รา”อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “ศิลปะการรำมโนห์รา” เมื่อ วันที่ ๘-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ กล่าวว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญ ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จึงต้องการอนุรักษ์ และสืบทอดการรำมโนห์ราหรือโนราให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยภาคใต้สืบไป

การฝึกอบรมได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า ๕๐ คน โดยการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. การอบรมกระบวนการรำ
ท่าครู ๑๒ ท่า โดย อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ท่าปฐมบท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์


๒. การอบรมกระบวนการร้อง
ร้องประกอบการรำ ๑๒ ท่า โดย มโนห์ราเพ็ญศรี ยอดระบำประมวลภาพ

TOP