ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วช. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 ให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ระหว่างวันที่  3-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชฎาแอทนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 51 คน จำนวนนี้มีผู้มาฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 41 คน และผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 39 คน

นอกจากนี้โครงการฯยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนแม่ไก่ในการดำเนินงานขยายผลต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน จากทั่วประเทศ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) บริษัท รักษ์สยาม กรุ๊ป จำกัด 3) มหาเถรสมาคม 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยทักษิณ 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 10) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 11) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 14) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 15) โรงเรียนบ้านสะพานหัน  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 16) โรงเรียนบ้านอินทนิน 17) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP