ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดประเด็นการแก้ปัญหาไข้เลือดออกสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง นำโดย พญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และคณะ ได้เข้าชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 และ รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ผลสำเร็จการดำเนินงานในพื้นที่ และแนวทางวิธีการขยายผลถ่ายทอดไปยังอำเภอต่างๆในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. เดินทางลงพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กาญจนดิษฐ์ กับคณะทำงานอำเภอกาญจนดิษฐ์ ในรูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกโดยคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะทำงานอำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง อำเภอไชยา เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 33 คน โดยมี ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ กล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าตัวแทนทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา วิธีการดำเนินงานตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

TOP