ข่าวเด่น

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 40 คน ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาอังกฤษ SUC-ES ณ ประเทศมาเลเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพนำนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 34 คน เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ Universiti Malaysia Perlis, UniMAP ระหว่างวันที่ 8-21 เมษายน 2555
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Language Summer Camp Program : SUC-ES:Summer Camp:English for Survival จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Department of International Languages, UniMAP และส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสมีบันทึกลงนามความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน จึงทำให้โครงการดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของมิตรภาพที่ดีต่อกันมาหลายปี
 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ SUC-ES ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส เป็นประธาน (Brig.Jen.Dato'Prof. Dr. Kamarudin Hussin, Vice Chancellor) พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (Prof. Dr. Zul Azhid Jamal, Deputy Vice Chancellor for Academic & International) คณบดีศูนย์กิจการนานาชาติ (Assoc. Prof. Dr. Syaharom Abdullah, Dean, Center for International Affairs) หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ (Mr. Shafiq Hizwari B. Md Hashim, Head, Department of International Languages) วิทยากร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร) ได้ส่งสารแสดงความยินดีและให้โอวาสนักศึกษา ความว่า
 
"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอื่นๆ มหาวิทยาลัยฯ ทราบดีว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้นั้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแข่งขันสูงขึ้น และมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาทุกหลักสูตรการศึกษาจะต้องรู้ภาษาอังกฤษ หรืออย่างน้อยสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นภาษาทางการที่ใช้ในการทำงานของประเทศสมาชิก
 
ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) แล้วยังเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดทั่วโลก การเปิดเสรีทางการค้า และการประกอบอาชีพ (Free Trade/ Free Flow Labour) ของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้นักศึกษาต้องหันมาให้ความสำคัญ และเตรียมตัวให้พร้อมกับภาษาอังกฤษมากขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่วิชาเอกของตนก็ตาม การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาทั้งในรัฐเปอร์ลิส และเกาะปีนัง จึงนับว่าเป็นการเข้าร่วมโครงการฯ ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์และการดูแลจากทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฝ่ายมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส เป็นอย่างดี
 
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน 2555 จึงเป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาบุตรหลานของท่านให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและประสบความสำร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส และคณะผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างดียิ่งมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 8-21 เมษายน 2555 จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด จึงขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาใช้เวลาทั้ง 2 สัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส และที่เกาะปีนังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยความตั้งใจตามกำหนดการของโครงการฯ ที่วางไว้ การเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่ดี มีวินัย และตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป"
 
ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสกล่าวในพิธีเปิดว่า "มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพัฒนาการของความร่วมมือก้าวหน้ามาโดยลำดับ UniMAP รู้สึกซาบซึ้งในความเป็นมิตรภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัย UniMAP ในด้านการต่างประเทศที่ครอบคลุมพื้นทีของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดจนนานาประเทศทั่วโลกทำให้ UniMAP ได้ตั้งเป้าหมายในการเป็น Top 500 University in the world ภายในปี 2025 และขณะนี้ ปีนี้มหาวิทยาลัย UniMAP ครบรอบปีที่สิบ ในขณะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบปีที่ยี่สิบ นับเป็นพัฒนาการแบบมหาวิทยาลัยพี่มหาวิทยาลัยน้องแต่ต่างกันในฐานะที่UniMAP เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจของผู้ประกอบการ ด้วยภารกิจด้านการต่างประเทศที่มีเป็นจำนวนมากทำให้กระผมยังไม่มีโอกาสได้มาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ได้ทราบมาโดยตลอดว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์เขียวขจีสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต่างกับยูนิแม๊บที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์และคาดว่าอีกไม่นานต่อจากนี้มหาวิทยาลัยยูนิแม๊บจะมีความร่มรื่นมากขึ้นภายในบริเวณที่โอบล้อมไปด้วยทิวเขาอันงดงามซึ่งกระผมมักจะนำนักศึกษาไปเดินป่า และปีนเขาอยู่เสมอ
 
กระผมอยากจะให้คำมั่นว่าหากไม่มีภารกิจอันใดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กระผมจะนำคณะไปเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการสักครั้งตามคำเชิญในเดือนสิงหาคม 2555 นี้
 
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกระผมทราบว่าทุกคนต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาทซึ่งรับทราบมาว่าเป็นค่าลงทะเบียนที่แพง แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมโครงการแบบค่ายภาษาอังกฤษทั้ง 14 วันที่ยูนิแม๊บจัดให้จะได้รับความคุ้มค่าทั้งทางด้านภาษา ความมั่นใจในการสื่อสาร การทัศนศึกษาทั้งในเกาะปีนัง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในเมืองต่างๆ ของรัฐเปอร์ลิสและใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ยูนิแม๊บจัดให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือการนำนักศึกษาไปศึกษาแหล่งความรู้ในพระราชวังของรัฐเปอร์ลิส ซึ่งเป็นความคุ้มค่าที่พวกเราจะได้รับอย่างที่ไม่เคยจัดให้โครงการใดมาก่อน
 
ขอให้นักศึกษาใช้จิตใจในการศึกษาหาความรู้ อย่าศึกษาสิ่งใดๆ ด้วยวาจาหรือปาก (Learning from your heart NOT from yours mounth) แล้วจะพบว่านอกจากความรู้แล้ว จิตใจของทุกคนจะเปิดกว้างในการเรียนรู้และซึมซับสิ่งอื่นนอกจากวิชาการเพียงด้านเดียว KPI ในการเข้าค่ายครั้งนี้คือ นักศึกษาทุกคนจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้" พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูนิแม๊บได้ขอให้นักศึกษาโชว์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคืนแรกที่มาถึงมหาวิทยาลัยยูนิแม๊บ และกล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณ Department of International Languages, UniMAP และ ส่วนวิเทศสัมพัน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรโครงการดีๆ ระหว่างกัน และขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
 
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัย UniMAP ได้พัฒนาความสัมพันธ์ริเริ่มมาตั้งแต่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ กรอบความร่วมมือได้พัฒนาผ่านบุคคลสำคัญหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Assoc. Prof. Dr. Syaharom Abdullah, Dean, Center for International Affairs คณบดีศูนย์กิจการนานาชาติ การคงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ UniMAP คือ เพื่อนแท้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความสำเร็จอันงดงามของโครงการ International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แสดงความจริงใจต่อกันในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทักษะ Soft Skill ต่างๆ ซึ่งสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งทางด้านการเรียน และการประกอบอาชีพ การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ SUC-ES ระหว่างวันที่ 8-21 เมษายน 2555 ในครั้งนี้ก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยได้มอบความไว้วางใจให้ยูนิแม๊บเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่างๆ ในการเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาของเรา ถึงแม้นักศึกษาของเราจะเก่งภาษาอังกฤษในเชิงทฤษฎี แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะการพูด หรือการฟังจะไม่ต้องพัฒนา เรารู้จุดอ่อนนี้จึงมอบความวางใจให้ยูนิแม๊บเสริมสิ่งนี้ให้นักศึกษาของเรา จึงขอให้นักศึกษาทุกคนศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจ ประเทศมาเลเซียแม้ว่าจะมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยแต่ก็ยังพบว่ามีความแตกต่างอยู่มากทั้งในเรื่องวัฒนธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต เรื่องอาหาร หรือศาสนา จึงขอให้นักศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ และปรับตัวให้ได้ การเข้าร่วมโครงการมีตารางเรียน และตารางกิจกรรมที่เข้มข้น จึงขอให้ปฏิบัติตามกฏกติกาที่ค่าย SUC-ES กำหนดไว้อย่างให้วิทยากร และผู้ดูแลเกิดความยุ่งยากใจ ดังเช่นที่อธิการบดีทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยยูนิแม๊บได้ฝากไว้"
 
จากนั้นเป็นการกดแผ่นป้ายเปิดงานโดย Brig.Jen.Dato'Prof. Dr. Kamarudin Hussin, Vice Chancellor of UniMAP และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี Clip Vedio เป็น Highlight ต่อด้วยการบันทึกภาพหมู่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประมวลภาพ

TOP