ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นบพิตำโมเดล : โมเดลแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของไข้เลือดออกอำเภอนบพิตำเป็นหนึ่งใน 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและป่า มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561)สืบเนื่องจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่แกนนำสุขภาพใน 22 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนบพิตำมีความสนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาล เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศฯโรคไข้เลือดออก กับอำเภอนบพิตำ ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างจริงจัง โดยร่วมประชุมวางแผนในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนบพิตำ โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ เพชรสำรวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ นางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุขอำเภอนบพิตำ และคณะ จำนวน 10 คน ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี และกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชนภูเขาและป่าประมวลภาพ

TOP