ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 57/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในสาขาวิชาอนามัยชุมชน (ด้านการบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน/กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน) จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ด้านชีวสถิติ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 57/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

TOP