ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : ชัยชนะที่นวัตกรรม รุ่น 1 วันที่ 14-15 มิ.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมหลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : ชัยชนะที่นวัตกรรม (A Winning at Innovation) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ในโลกแห่งการแข่งขันยุคปัจจุบัน องค์กรส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัว และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันหรือดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามที่ Kotler กล่าวไว้ว่า ทศวรรษใหม่นี้ "ชัยชนะอยู่ที่นวัตกรรม" หรือ "ชัยชนะที่นวัตกรรม"
 
หลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : ชัยชนะที่นวัตกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้รู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็นตัวช่วยสร้างกรอบในการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริง โดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยังมุ่งเน้นให้สามารถนำแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ระบบงาน และการทำงานอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายในองค์กร
 
ผู้เข้าอบรมจะได้วัดกึ๋นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยการศึกษาจากตัวอย่างสุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การธุรกิจชั้นนำ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมด้วย StAge Gate Model ได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนา "นวัตกรรมใหม่-โมเดลใหม่" ในการทำงาน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมใหม่ด้วยโมเดลธุรกิจ (Business Model)

วิทยากรบรรยาย โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ บจก. ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 1 มิ.ย.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,
e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th/com55.php

TOP