ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ กับ Indiana Universityศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Michael J. Kowolik รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ Prof. Dr. Tien-Min Gabriel Chu รองคณบดีฝ่ายวิจัยจาก Indiana University, School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย คุณธีรพล บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ASEAN Gateway, Indiana University International Affairs เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

การมาเยือนของผู้แทนจาก Indiana University ในครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยทาง Indiana University ให้ความสนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอย่างมาก ที่มุ่งเน้นและสนับสนุนให้นักศึกษาทำวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเรียนและดูงาน ณ Indiana University เป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ ระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน และวิชาเอกทันตสาธารณสุข จะมีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Indiana University, School of Dentistry มาร่วมสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาดังกล่าว สำหรับระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก จะมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ โดยจะมีความร่วมมือต่อกันในปี 2562

จากการเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือครั้งนี้ นับว่า เป็นอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะไปสู่ความเป็นนานาชาติทางการศึกษาอย่างแท้จริงประมวลภาพ

ภาพโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
ข่าวโดย: วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=1Jbzi0fJ9mRbjI2VCp8vnS2LEK1nmtgUx

TOP