ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ

คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันลีลาศขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ณ อาคาร 90 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย
 
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ คุณสุภาวดี พัฒน์ทอง โทรศัพท์ 3733, 0 9871 3469

TOP