ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมประกวดด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑.การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๔ ตุลุาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และระดับประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒. การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง "ประเพณีและงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช" เขียนด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีเงินรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑.๐๐๐ บาท
ส่งเรียงความเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ กันยาน พ.ศ.๒๕๖๑

๓.การประกวดขับกลอนและพูดเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ระดับเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดประกวดในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เงินรางวัลสำหรับการประกวดมีดังนี้คือ
รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (จำนวน ๒ รางวัล) รับเกียรติบัตรเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีศรีธรรมราช โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร.๐๗๕ ๖๗๒๕๐๗


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP