ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา ผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนจากทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึงอาคารไทยบุรี

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 โดยพร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี แต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีฟ้า สีน้ำเงิน หรือชุดสุภาพ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 08.00 - 08.30 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 09.00 น.
พิธีเปิดโครงการ
- นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ
- นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดโครงการ

เวลา 09.30 - 12.00 น.
กิจกรรมทำความสะอาดถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มที่ 1 ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - สะพานคลองสิง
กลุ่มที่ 2 สะพานคลองสิง - วงเวียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มที่ 3 วงเวียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - อาคารไทยบุรี

เวลา 12.00 น. เสร็จกิจกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.3164-6


TOP