ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน (ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน (ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวชนาภา ยี่ส้า
002 นางสาวกิตติยา จิตรเขม้น
003 นางสาวสิริวรรณ อภัยกาวี
004 นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
005 นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส
006 นางสาวอนงค์นาถ ศิริ
007 นางสาวแก้วสรรค์ ผิวงาม
008 นางสาววันทนีย์ ผิวดำ
009 นางสาวอัสรารัตน์ ชูโชติ
010 นางสาววรวรรณ โต๊ะหลง
011 นางสาวจิระพันท์ ปานวัฒน์
012 นางสาวภัทรายุ เชาวลิต
013 นางสาววรรณา หวันบะหยอ
014 นายธนพล ใจจาง
015 นางสาวอมรรัตน์ พูดดี
016 นายภูวรินทร์ จินดาวงศ์
017 นางสาวภูชิสา อุปกลิ่น
018 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
019 นางสาวศุภรัตน์ เสมอพบ
020 นางสาวปาริฉัตร ชุมเปีย
021 นายธนกร แซ่ลิ้ม
022 นางสาวปิยวรรณ ชัยขรรค์
023 นายธนากร ธนูศิลป์
024 นางสาวสาวิตรี ทองอ่อน
025 นางสาวสุธิดา มากมี
026 นายวรุตม์ กุลทวี
027 นายธนธรณ์ ใจอ่อน
028 นายเกียรติศักดิ์ เพชรปาน
029 นางสาวจีราพร ดิษฐรักษ์
030 นางสาวณัฐสุดา งามเลิศสวัสดิ์
031 นางสาวกนกพร แก่นเมือง
032 นางสาวสายสุดา พรมมา
033 นายณัฐกิตติ์ คงไสยา
034 นางสาวอัสมา จำปากลาย
035 นายอภิชาติ เฟือสุวรรณ์
036 นางสาววิภารัตน์ ศรัทธากาล
037 นางสาวรัชนีกร เพชรคง
038 นางสาววรารรัตน์ หัศดี
039 นายอรรถพร ปัทมาวิไล
040 นายนที สาคร
041 นายทองแท้ เชาวลิต
042 นางสาวไหมสุดา เวชประสิทธิ์
043 นางสาวปนัดดา บุญยงค์
044 นางสาวสกุลรัตน์ ยี่สกุล
045 นางสาวมณธิกานต์ นาคเจริญ
046 นางสาวอติพร เพชรทอง
047 นางสาวศันสนีย์ ช้างกลาง
048 นางสาวณัฐนิช เสือเดช
049 นางสาวธิดารัตน์ ตัดสายชล
050 นายอธิยุต ปานมณี
051 นายรัตพงษ์ ธานีรัตน์
100 นางสาวเนตรชนก คงเพ็ชร์


ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่มารับการสอบตามกำหนดการข้างต้นแล้วถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP