ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
002 นางสาวติชิลา ศรีใหม่
100 นายวรากร คงมณี

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวหากไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP