ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ "วลัยลักษณ์เกมส์" ในวันที่ 18 เมษายน 2555

ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ “วลัยลักษณ์เกมส์” เรื่อง“สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มด้วยยา..วิตามิน หรือ...?” ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลและรักษาสมรรถภาพทางกายทั้งของนักกีฬาและผู้ที่รักสุขภาพ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

 
พลตรี ดร.นพรัตน์ เศรษฐกุล ประธานจัดการประชุมวิชาการในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑ “วลัยลักษณ์เกมส์” กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะนำเสนอองค์ความรู้ในศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่ที่หลายท่านให้ความสนใจและให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยในการตอบรับเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ในหัวข้อ “สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มได้ด้วยยา..วิตามิน..หรือ...?” โดยมีพิธีเปิดและปาฐกถานำเรื่อง “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ” โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมวิชาการและอภิปราย ในหัวข้อ “สมรรถภาพนักกีฬาเพิ่มด้วยยา..วิตามิน หรือ...?” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา คณะวิทยาศาตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อด้วยหัวข้อ “แข็งแรงเลือกได้ : สไตล์อายุรวัฒน์” โดยมีนายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศิราณี ยงประเดิม อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักต่อการใช้ยา..หรือสิ่งอื่นใดในการสร้างเสริมสมรรถภาพอันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรและเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการดูแลและรักษาสมรรถภาพทางกายทั้งของนักกีฬาและผู้ที่รักสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของสถาบันที่ร่วมแข่งขันกีฬา รวมทั้งครู อาจารย์ พละศึกษา นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

TOP