ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2561 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวนุจรินทร์ บิลสัน


ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP