ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Virtual & Augmented Reality in Educationรองศาสตราจารย์ ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ และคณะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ซึ่งเป็นรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Virtual & Augmented Reality in Education ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ กรุงปูดาเปสต์ ประเทศฮังการี สำหรับบทความที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่อง “Virtual Aquarium: Tool for Science Motivation Using Augmented Reality”


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/2018/09/19/mc-2-3-6/?preview=true

TOP