ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวไอลดา ลาภพล
002 นายชิตชนก รัตนบุรี
003 นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์
004 นางสาวเกศราวรรณ ทรัพย์มี
005 นายณัฐพงศ์ แก้วแสงสุข

ข. กำหนดการสอบ
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0615462244 , 075672299

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวหากไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP