ข่าวเด่น

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดชายหาดสากล International Coastal Cleanup 2018 ในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนอม และเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมในวันทำความสะอาดชายหาดสากล 2561 (International Coastal Cleanup 2018) ซึ่งจัดขึ้นในทุกเสาร์ที่สามของเดือนกันยายน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักในโครงการ “คลองขนอมสะอาด เพื่อหาดสวย ด้วยมือเรา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมนี้ ณ ลานกิจกรรม เชิงสะพานข้ามคลองขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์สร้างความตระหนักในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ลด ละ เลิกการใช้โฟม พลาสติก การลงพื้นที่เก็บขยะทะเลในลำคลองและชายหาด พร้อมทั้งการคัดแยกขยะ และกิจกรรมการปล่อยปูม้า จำนวน 5,000,000 ตัว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตระหนักในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบัน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้ในเรื่องสภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน นักศึกษาทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ทุกคน ต้องเรียนรายวิชา “ GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน” เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะติดตัวบัณฑิตออกไปเป็นพลเมืองโลกที่ดี เป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวนมากกว่า 320 คน เพื่อร่วมแสดงเจตนารมย์และสร้างความตระหนักในการที่จะลดปัญหาขยะทะเล ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้ โดยประเทศไทยาเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

ประมวลภาพ

TOP