ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมาจากส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอท่าศาลา ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 41 นักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 500 คน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ ป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย และพื้นที่โดยรอบของอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนายสกล จันทรักษ์ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราโชบายและวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นภาพแห่งความร่วมมือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนจิตอาสา ได้แสดงออกถึงความร่วมแรง ร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน การทำงานจิตอาสา เป็นโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกฝนความเสียสละ อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตใจที่เข้มแข็ง เผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน การทำความดีด้วยหัวใจจะมีความสุข เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญ คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดีรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อให้การเตรียมรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับอำเภอท่าศาลา มณฑลทหารบกที่ 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ โดยประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนนทางเข้า และอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 จุด ซึ่งจะเป็นเส้นทางเสด็จในวันพระราชทานปริญญาบัตร

ประมวลภาพ

TOP