ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 130 คน จัดโครงการ "เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 และระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2555 ณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ต.ควนทอง อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภาเทคนิคการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุขอำเภอขนอม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน
 
"เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน" มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์สู่การปฏิบัติงานในชุมชน โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ขณะเดียวกันเรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบ จิตอาสา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 
โครงการ "เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน" ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน วัดความเข้มข้นของเลือด ตรวจกรองภาวะธาลัสซีเมียและตรวจ Hemoglobin typing ตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจและรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ ตรวจหนอนพยาธิในอุจจาระและนิทรรศการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตามประเพณีสงกรานต์ มีนักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 470 คน
 
เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความอุตสาหะรู้งาน ออกไปรับใช้ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ประมวลภาพ

TOP