นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน