ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดนิทรรศการป่าชุมชน ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชนบ้านเขาวัง (อพ.สธ.2561) ได้เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการป่าชุมชนร่วมกับ ชุมชนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งได้รับรางวัลป่าชุมชน รองชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561 จัดโดย กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีป่าเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยลดโลกร้อนของประเทศ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ชุมชนดูแลรักษาป่าเข้มแข้ง ซึ่งในปี 2561 นี้ ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่ คว้าสุดยอดป่าชุมชนระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ส่วน “ป่าชุมชนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ในครั้งนี้ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า กฎหมายป่าชุมชน พ.ศ. 2561 เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผืนป่าและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ร่วมกันอนุรักษ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน เพราะป่าชุมชนแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ต้องดูแลรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์คงอยู่ และพื้นที่ป่าใช้สอย ที่ชุมชนใช้ประโยชน์เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชนได้ ส่งผลให้ชุมชนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ชุมชนมีความสามัคคีและเป็นกำลังสำคัญรักษาผืนป่าให้เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อน ทั้งนี้ ป่าชุมชนเป็นกลไกสำคัญที่กรมป่าไม้ใช้ขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึงร้อยละ 40 ของทั้งประเทศ ซึ่งปีนี้มีป่าชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 11,246 ป่าชุมชน รวมพื้นที่ป่ากว่า 6.1 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 5.9 ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ ในอนาคตจะผลักดันให้เพิ่มป่าชุมชนใน 21,850 หมู่บ้านทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 19.1 ล้านไร่

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/khaowangjaa/

TOP