ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก) จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาผ่านสื่อ Social Media
(ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์/เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ แอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และผลิตรายการผ่านสื่อดิจิทัลได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี (หากมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะความสามารถในการให้บริการ บริหารงานทั่วไป และการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทุก ๆ ฝ่ายได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ในการรับนักศึกษา การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล/การนำเสนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีประสบการณ์ในการจัดประชุม สัมมนา อบรม มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

2.2 ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานพัฒนาระบบรับสมัครและวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Access
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการและการบริหารงานทั่วไป
- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้
- หากมีประสบการณ์การทำงานในระดับมหวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษามาก่อน หรือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 งานประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ Social Media (ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
1) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อ Social Media
- กำหนดแผนประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานรับนักศึกษา ก่อนรับสมัคร ช่วงรับสมัคร ช่วงยืนยันสิทธิ์ และช่วงกิจกรรมนักศึกษาใหม่
- กำหนดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media และช่องทางอื่น ๆ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้น
- ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media (ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (เช่น facebook, live สด, QR Code, Line, SMS, Sport ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น) การจัดกิจกรรมค่าย Seed Camp ให้กับนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้บริหาร คลิปประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การจัดทำ Spot การรับสมัคร การจัดรายการวิทยุ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบOnline การสร้างกลุ่ม Line หรือกลุ่มบน Social Media อื่น ๆ เพื่อแจ้งข่าวสารไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง ครูแนะแนวและผู้บริหาร การถ่ายทำวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ และผลิตรายการผ่านสื่อดิจิทัล
2) ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ของ ทปอ. ได้แก่ เตรียมรับสมัคร รับสมัคร และหลังรับสมัคร ซึ่งประสานการรับสมัครทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการดำเนินงาน
3) ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมค่าย บันทึกรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน
4) เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน/หน่วยงาน งานจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา และงานนำชมมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับนักศึกษาทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งภายในและภายนอก
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณบดีมอบหมาย

4.2 งานพัฒนาระบบรับสมัครและวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา ดังนี้
1) พัฒนาระบบรับนักศึกษา
- ดำเนินการพัฒนาระบบงานรับสมัครนักศึกษา ศึกษาและติดตาม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานรับนักศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานรับนักศึกษา ตลอดจนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลการรับนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรับนักศึกษา
- ดำเนินการพัฒนาระบบรับสมัครผ่าน Website : entry.wu.ac.th ให้ทันสมัยและสะดวกในการใช้ สรุปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการรับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลประกอบในการรับนักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- สรุปและวิวเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรับนักศึกษา
2) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ของ ทปอ. ได้แก่ ดำเนินการพัฒนาระบบรับสมัครตั้งแต่ก่อนรับสมัคร รับสมัคร และหลังรับสมัคร ซึ่งประสานการรับสมัครทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อนรับสมัคร ระหว่างรับสมัคร และหลังรับสมัคร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4) จัดเก็บและดูแลฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลโรงเรียนประเภทต่าง ๆ ฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา และฐานข้อมูลผลการสอบจาก สทศ.
5) งานประมวลผลและสารสนเทศ ได้แก่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลการรับสมัครกับฐานข้อมูล สทศ. ประมวลผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี จัดทำรายงานสถิติข้อมูลการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ
6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์
7) ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมค่าย บันทึกรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน
8) เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน/หน่วยงาน งานจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา งานแนะแนวการศึกษา และงานนำชมมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรับนักศึกษาทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งภายในและภายนอก

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html

8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-27 กันยายน 2561* ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24-27 กันยายน 2561* ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
(หมายเหตุ * วันที่ 25 กันยายน 2561 งดให้บริการเนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP