ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติการ 1 หน่วยงาน โล่กิตติการ 2 หน่วยงาน โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 คน และรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 คน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ

ในปีนี้ มีผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน คือ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) เข็มกิตติการ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ โล่กิตติการ จำนวน 2 หน่วยงาน และ 6 คน ได้แก่ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ นายผยง ศรีวณิช นายวิสิฐ อรุณสกุล นางสาวมยุรี สัตยกิจขจร นายวิทักษ์ อรุณสกุล นางม้วย แซ่ลิ้ม นางอรจิต อรุณสกุล และบริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู และรองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย และผู้ได้รับโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน คือ นายกฤษดา หนูเล็ก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนายศักดา ไชยภาณุรักษ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวโดยสรุปใจความสำคัญว่า ชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความปิติยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านมาร่วมงานแสดงความยินดีในค่ำคืนนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาขอต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และผู้ได้รับโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ รวมถึงขอขอบคุณและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไปศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอประทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ แก่ นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) ในนามของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ที่ได้เข้ารับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันนี้ รวมถึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับเข็มและโล่กิตติการทั้ง 9 คน ซึ่งเป็นหน่วยงานและบุคคลที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 คน และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” กำหนดไว้ เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีมีคุณค่าเป็นที่นิยมชื่นชมอย่างกว้างขวางในหมู่นักศึกษาและมีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และปณิธานของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณแห่งพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช โปรดบันดาลประทานพร ขอให้ทั้ง 15 ท่านและผู้มีเกียรติทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญและถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข็มและโล่กิตติการ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามลำดับ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP