ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2555 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
002 นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง
003 นางสาวชณุตภรณ์ เรืองจรัส

มหาวิทยาลัยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หาก
ไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

 


TOP