ข่าวทั่วไป

แถลงการณ์คัดค้านของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ….. ในประเด็นการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปล

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกแถลงการณ์คัดค้านต่อร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ….. ในประเด็นการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

แถลงการณ์คัดค้านของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP