ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/2561 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ราย ดังนี้

001 นางสุรีรัตน์ เอื้อสถิตวงศ์
003 นางสาวยุวกร ศิริพิทยา

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP