ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2561

TOP