ข่าวทั่วไป

รวมพลจิตอาสาพัฒนา “วัดแส็งแร็ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชปริยัติเวที อำเภอท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา ตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมคนรักในหลวง จิตอาสาอำเภอท่าศาลา บริษัทพีแอนด์เอส แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 อ.ท่าศาลาประชาชนอำเภอท่าศาลา ประชาชนตำบลโพธิ์ทอง ประชาชนรายรอบวัดแส็งแร็ง บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดแส็งแร็งและศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความเรียบร้อย สะอาด และบรรยากาศร่มรื่น ชวนให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันทำบุญที่วัด และเพื่อให้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว พลังความร่วมมือของภาครัฐและประชาชน ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา การพัฒนาให้วัดแส็งแร็งเป็นแหล่งศาสนาสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไป

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP