ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม "24 Hours: Garden of Submission"

ขอแจ้งเลื่อนวันกิจกรรม เขียนบทความ "24 Hours : Garden of Submission" จากวันที่ 12 -13 ตุลาคม เป็นเวลาใหม่คือ 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม ถึง 17.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาต้นฉบับงานวิจัย บริการวิชาการ หรือ งาน R2R ส่งวารสารใน TCI หรือ ISI ใน 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งความประสงค์ โดย ส่งบทคัดย่อ (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ) ของงานที่จะเขียนต้นฉบับ มายัง รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล chitnarong.siri@gmail.com

TOP