ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ ๘๙ ณ วัดแส็งแร็ง ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี

ตลอดพระชนม์ชีพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงอุทิศเวลา ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย พระราชหฤทัย ตลอดจนพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ไปกับการวางรากฐานทางการแพทย์ทั้งด้านการรักษา และการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย จึงทรงได้รับการประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก และทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติครั้งนั้น ซึ่งล่วงเวลามามากกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ก็ยังผลให้กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยเป็นปึกแผ่น และเจริญไพบูลย์ เป็นที่บำบัดทุกข์จากโรคภัยให้กับประชาชนของพระองค์ตลอดมา จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล


TOP