ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก) จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ

(1) ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อ Social Media (ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
003 นายชยากรณ์ นุกูล
004 นางสาวศุภรัตน์ เลิศบุรุษ
006 นายพิเชฐ กรดกางกั้น
007 นายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว
008 นางสาวฤทัยรัตน์ ด้วงมาก
009 นางสาวฐิติมา ภิรมย์รส
010 นางสาวสุริยพร อามิตร

(2) ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานพัฒนาระบบรับสมัครและวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา
001 นายธีรวุฒิ สีนะ
002 นายปฏิพล ทองหนู
005 นางสาวรวิวรรณ แก้วมีศรี

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP