ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้ารับการสอบคัดเลือกร้านอาหาร ครั้งที่ 4/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561 ไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อ วันเวลาในการสอบคัดเลือก คือ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 ห้องประชุม 15/2 มีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

1) ศูนย์อาหารกลางคืน โซน C ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่

1. นางสาวกัญญาณัฐ รอดแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา ถาพรพันธ์

2) ศูนย์อาหารกลางคืน โซน E ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่

1. นางสุปราณี วิทฟิลด์
2. นายโชคดี โต๊ะเปี้ย
3. นายพลเทพ ภาวิกานนท์
4. จ.ส.ท.สุวิจักษณ์ วิฑิตภัณฑ์
5. นายอนุวัฒน์ ออมจิตร
6. นางสาวอรอุมา เพชรา
7. นางสุดาภรณ์ ไพนุพงศ์

3) โรงอาหาร 4 ได้แก่ นางสุพารัตน์ ไทยสุชาติ
4) ศูนย์อาหารกลางคืน โซน C ได้แก่ นางสาวอัจฉราภร หนูด้วง และนางสาวเกศิณี หลีหลัง
5) ศูนย์อาหารกลางคืน โซน A ได้แก่ นางอารมย์ สายวารี
6) ศูนย์อาหารกลางคืน โซน E ประเภทอาหารหนัก ได้แก่

- นางพรชนก ทิพยเนตร์
- นายวรศักดิ์ ถาพรพันธ์
- นางวรรณดี กันติขล
- นางสาวนันทยา สุขสม
- นางวาสนา ออมจิตร
- นายพชร ดำเกิงพันธุ์
- นายเสขพันธ์ นวลเขียน
- ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงศ์ ใจกระจ่าง
- นายศฤงคาร งามดี
- นางโสภารัตน์ จุทิ่น
- นางสาวสุภาพร ภักดี
- นายอดิศักดิ์ ตะอีสอ
- นางยศวันท์ ดุจสรรณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-674013 คุณณัชธัญนพ สุขใส


TOP