ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์โลลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้เป็นศูนย์อบรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนในส่วนของภาคใต้ 9 จังหวัด ให้เป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9 (The Ninth Thailand Astronomy Olympiad (9th TAO)) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมค่าย 1/2554 ระหว่างวันที่ 7-19 ตุลาคม 2554 และค่าย 2/2552 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2555 - 11 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น บัดนี้การจัดอบรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในการนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 9 (The Ninth Thailand Astronomy Olympiad (9th TAO)) ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายชลณัฏฐ์ พืชน์ไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา
2. เด็กชายณวรรต สวัสดิ์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
3. เด็กชายพงศภัค ตันติวิชช์ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา
4. เด็กชายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5. นายสารัช บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
6. เด็กหญิงอุรชา ธนโชติกุลธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวกชพร สอนอำไพ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
2. นางสาววรรษมน อุไรวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3. นายชัยวัฒน์ สายแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
4. นายศุภโชค บัวรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
5. นายสมากร บุญนำ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
6. นายสัณหณัฐ ดีสมุทร โรงเรียนศรียาภัย

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรเมศร์ เหย็บหนุด โทร. 075 6732051


TOP