ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเอง ในวันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

2.หลักสูตร การพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 11, 18, 25 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค่าลง ทะเบียน 6000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครข่าวการอบรมได้ที่ www.graduate.nu.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-5596-8839


TOP