ข่าวทั่วไป

คุณนงเยาว์ กลีบจันทร์ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนศูนย์แพทย์มวล. จำนวน 2 แสนบาทศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณนงเยาว์ กลีบจันทร์ เพื่อสมทบทุนกองทุนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และอาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

สำหรับกองทุนศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน อีกทั้งเป็นช่องทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างกว้างขวาง และยังคงเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7567 3063

TOP