ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 18/2561 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (โครงการงานรับนักศึกษาและลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก) จำนวน 10 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

ก. ตำแหน่งที่ 1 งานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อ Social Media

- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ
1. นายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว
2. นางสาวศุภรัตน์ เลิศบุรุษ
3. นางสาวสุริยพร อามิตร
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวฐิติมา ภิรมย์รส

ข. ตำแหน่งที่ 2 งานพัฒนาระบบรับสมัครและวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายปฏิพล ทองหนู
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวรวิวรรณ แก้วมีศรี

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP