ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2561 ด้านการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการจัดการ โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว รวมถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน โดยเน้นในการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีเวลาในการเรียนเต็มเวลา มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการค้นหาองค์ความรู้โดยอาศัยกระบวนการในการวิจัย เน้นพัฒนาผู้บริหารในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบัญชีและการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบอภิมหาข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรจึงมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการเตรียมความพร้อมผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มี อาทิ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ทีมงาน เป็นต้นในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการพัฒนารายวิชาต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและมีความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ ที่มีประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายผสมผสานกับอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยนอกเหนือจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ยังมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ได้ อาทิ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบัญชีและการเงิน และเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค.61 เรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เดือนพฤศจิกายน 2561 เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ หรือตามที่ได้นัดหมายกับอาจารย์ผู้สอน)

การคัดเลือกจะพิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ รวมถึง Research Prospectus
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามและสมัครได้ที่ http://entry.wu.ac.th

ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีฯ โทร 0-7567-2292, 0-7567-2480
Email: psiwarit@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP