ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันลูกโลกสีเขียวเปิดรับสมัครผลงาน เพื่อพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปันผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียวขอเชิญผู้สนใจ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมส่งผลงาน เพื่อพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปันผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” โดยจะเปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคลและกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์.0 2537 2146, 0 2537 1993 โทรสาร. 0 2537 3829 email:greenglobeaward42@gmail.com

TOP