ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/2561 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการกลาง จำนวน 3 ราย ดังนี้

007 นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู
011 นางสุรีรัชก์ คำหอม
013 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/1 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP