ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่ WMS โดยโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 นั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้พิจารณาผลการสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://mba.wu.ac.th
 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 26-27 เมษายน 2555 และเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่หลักสูตรฯ กำหนด หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

TOP