ข่าวเด่น

ทัพนักกีฬา มทส . คว้าแชมป์ลีลาศ 10 ทอง 11 เงิน 4 ทองแดง

         การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  31  ในวันที่  20  เมษายน  2555   ได้จัดการแข่งขันลีลาศ  20 รายการ ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็นประเภท  Standard  รุ่นทั่วไป จังหวะ Waltz,  Quick step, tango,  Quick step, Vinnese Waltz  และจังหวะ Foxtort   ในประเภทนี้มหาวิทยาลัยมหิดลคว้าไปทั้งหมด 5 เหรียญทอง      ส่วนในประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha, Rumba, Samba, Jive  และจังหวะ  Waltz   และประเภทไม่จำกัดอายุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว้าทั้งสามเหรียญทอง  และก็เป็นไปตามความคาดหมาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คว้าเหรียญรวมจากการแข่งขันลีลาศในครั้งนี้ได้ไปถึง10 ทอง 11 เงิน 4 ทองแดง  อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  8 ทอง 6 เงิน 5 ทองแดง ส่วนอันดับที่ 3 ตกเป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2 ทอง 2  เงิน 1 ทองแดง  

    โอกาสนี้ ดร.มารวย  เมฆานวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  พญ.มยุรี  วศินานุกร  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คุณสวัสดิ์  อุ่นดำรงกาญจน์ ประธานชมรมกีฬาลีลาศจากโรงพยาบาลมหาราช  คุณเสาวรส  จันทมาส ที่ปรึกษาชมรมลีลาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณยุวรัตน์  ฤทธิรุจ  แม่ดีเด่นแห่งชาติ  ร่วมกันมอบเหรียญให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
ประเภท  standard  รุ่นทั่วไป   จังหวะ  waltz
ที่ 1  มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 2 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญชลี  มีลาภ
ที่ 3 มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางอ้อมทิพย์  กัมพลพันธ์

ประเภท standard  รุ่นทั่วไป  จังหวะ tango
ที่ 1  มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 2 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญชลี  มีลาภ
ที่ 3 มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางอ้อมทิพย์  กัมพลพันธ์

ประเภท standard  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Quick step
ที่ 1 มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 2 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญชลี  มีลาภ
ที่ 3 มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางอ้อมทิพย์  กัมพลพันธ์

ประเภท standard  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Vinnese Waltz
ที่ 1 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญชลี  มีลาภ
ที่ 2 มทส. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์         นางสาวระพีพร ศรีภักดี
ที่ 3 ม.สารคาม นายชัยรัตน์ ชูสกุล        นางสาววรรณพร สำราญพัฒน์ประเภท standard  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Foxtort
ที่ 1 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญชลี  มีลาภ
ที่ 2 มอ. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    นางอุไรวรรณ ปฎิญญา
ที่ 3 ม.สารคาม นายชัยรัตน์ ชูสกุล        นางสาววรรณพร สำราญพัฒน์

ประเภท Latin American  รุ่นทั่วไป  จังหวะ cha cha cha
ที่ 1มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางสาวภาวิณี ปิยะบุญศรี
ที่ 2 มทส. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์         นางสาวระพีพร ศรีภักดี
ที่ 3 ม.บูรพา นายทรงกรด แก้วศรีนวล    นางสาวสุภาพร กุลวงศ์

ประเภท Latin American  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Rumba
ที่ 1มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางสาวภาวิณี ปิยะบุญศรี
ที่ 2 มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 3 ม.บูรพา นายทรงกรด แก้วศรีนวล    นางสาวสุภาพร กุลวงศ์

ประเภท Latin American  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Samba
ที่ 1  มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 2 มทส. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์         นางสาวระพีพร ศรีภักดี
ที่ 3 ม.สารคาม นายชิระวุฒิ อัจฉริยชีวิน    นางสาวผกามาศ ภูสิงห์

ประเภท Latin American  รุ่นทั่วไป  จังหวะ Jive
ที่ 1  มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วรสุมันต์
ที่ 2มหิดล  นายวรากร  หมวดสิงห์          นางสาวภาวิณี ปิยะบุญศรี
ที่ 3 ม.บูรพา นายทรงกรด แก้วศรีนวล    นางสาวสุภาพร กุลวงศ์

ประเภท Standard รุ่น 35 ปีขึ้นไป class E
ที่ 1 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร     นางอมลวรรณ แสงอ่อน
ที่ 2 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญลี  มีลาภ
ที่ 3 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

ประเภท Standard รุ่น 35 ปีขึ้นไป class D
ที่ 1 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญลี  มีลาภ
ที่ 2 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร     นางอมลวรรณ แสงอ่อน
ที่ 3 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์

ประเภท Standard รุ่น 35 ปีขึ้นไป class c
ที่ 1 มหิดล นายไวพจน์  ไชยการ        นางอัญลี  มีลาภ
ที่ 2 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
ที่ 3 มทส. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์        นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช

ประเภท Latin American รุ่น 35 ปีขึ้นไป class E
ที่ 1 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร     นางอมลวรรณ แสงอ่อน
ที่ 2 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
ที่ 3 ม.สารคาม นายชัยรัตน์ ชูสกุล        นางสาวผกามาศ ภูสิงห์


ประเภท Latin American รุ่น 35 ปีขึ้นไป class D
ที่ 1 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร     นางอมลวรรณ แสงอ่อน
ที่ 2 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
ที่ 3 มหิดล นายวิชิตชัย ขิณฑาประสิทธิ์    นางสาวอิงกมล ดุลยอนุกิจ

ประเภท Latin American รุ่น 35 ปีขึ้นไป class c
ที่ 1 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร     นางอมลวรรณ แสงอ่อน
ที่ 2 มทส. ทนพ.ดร.สนอง สุขแสวง        นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
ที่ 3 มหิดล นายวิชิตชัย ขิณฑาประสิทธิ์    นางสาวอิงกมล ดุลยอนุกิจ

ประเภท Standard รุ่น 45 ปีขึ้นไป class E
ที่ 1 มอ. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    นางอุไรวรรณ ปฎิญญา
ที่ 2 มทส. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์        นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
ที่ 3 เชียงใหม่ รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล    นางจันทนา จารุไพบูลย์

ประเภท Standard รุ่น 45 ปีขึ้นไป class D
ที่ 1 มอ. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    นางอุไรวรรณ ปฎิญญา
ที่ 2 มทส. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์        นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
ที่ 3 เชียงใหม่ รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล    นางจันทนา จารุไพบูลย์ประเภท Latin American รุ่น 45 ปีขึ้นไป class E
ที่ 1 มทส. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์        นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
ที่ 2 มอ. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    นางอุไรวรรณ ปฎิญญา
ที่ 3 เชียงใหม่ รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล    นางจันทนา จารุไพบูลย์

ประเภท Latin American รุ่น 45 ปีขึ้นไป class D
ที่ 1 มทส. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์        นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
ที่ 2 ลาดกระบัง ผศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม    นางภริตพร โตชูวงศ์
ที่ 3 มอ. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    นางอุไรวรรณ ปฎิญญา

ประเภทไม่จำกัดอายุ เบ็ดเตล็ดตะลุง

ที่ 1 มหิดล ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร    นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
ที่ 2 มทส.  นายธันย์ธเสก  ธัชวงศ์สง่า    นางสาวขวัญตา วงศ์สามารถ
ที่3 มทส. นายเอกชัย บุญรสศักดิ์         นางสาวระพีพร ศรีภักดี
        
ประมวลภาพ


TOP