ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนิติกร สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนิติกร ดังนี้

001 นางสาวศิรวันประกาย วงศ์เบี้ยสัจจ์

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์

TOP