ข่าวเด่น

ม.เกษตรคว้า 4 เหรียญทอง การแข่งขันกอล์ฟ กีฬา สกอ.ครั้งที่ 31

 

       การแข่งขันกอล์ฟในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 "วลัยลักษณ์เกมส์" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ สนามกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง  ซึ่งมี ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. สุเมธ  แย้มนุ่น  พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมการแข่งขัน  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 4 เหรียญทอง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 เหรียญทอง  มทจ.พระนครเหนือ 2 เหรียญทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 1 เหรียญทอง

         Overall Gross Score เหรียญทองเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเหรียญทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเภททีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ  เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทีมผู้บริหาร 5 คน ไม่จำกัดเพศ  เป็นของ มทจ.พระนครเหนือ  เหรียญเงินเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทองแดงเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย อายุไม่เกิน 45 ปี ไฟล์ท A แต้มต่อ 0-9  เหรียญทองเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไฟล์ท B แต้มต่อ 10-18  เหรียญทองเป็นของของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไฟล์ท C แต้มต่อ 19-24  เหรียญทองเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ประเภทบุคคลชายอายุ 45 ปี ขึ้นไป ไพล์ท A แต้มต่อ 0-9 เหรียญทองเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไฟล์ท B  แต้มต่อ 10-18  เหรียญทองเป็นของ  มทจ.พระนครเหนือ  ไฟล์ท C แต้มต่อ 19-24  เหรียญทองเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  และอายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่กำหนดแต้มต่อ เหรียญทอง เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 ประเภท    

     โอกาสนี้  ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ดร นพรัตน์  เศรษฐกุล ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟฯ และ รศ.ดร.วีระศักดิ์  ทองลิมป์  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมทั้งผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมให้เกียรติมอบเหรียญแก่ผู้ชนะการแข่งขัน


ประมวลภาพ


TOP