ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 59 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 59 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพและนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 59 คน จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบไปด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 2. มหัศจรรย์สารพันธุกรรม 3. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 4. นักสืบสายน้ำ 5. เหล็กในน้ำ 6. คณิตศาสตร์ 7. ผ่ากบพบรัก และ 8. ระบบนิเวศป่าชายเลน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=4091

TOP