ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป จะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ

002 นายอรรถกร นุ่มฟัก
005 นางสาวพัชรี บุญแก้ว
006 นางสาวทิวาพร วรรณภพ
008 นางสาววรรณี อะหลี
009 นางอุราภรณ์ หวานแก้ว
013 นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์
014 นายสมิทธ์ หวันมาแซะ
016 นางสาวมณิสรา ยีขะเด
018 นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
019 นางสาวจุฑากานต์ ทองหลาม
102 นางสาวพัชรภร์ เชี่ยววิทย์

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์


TOP