WU-Campus-Tour

ชมรมผู้สูงวัยนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ และคณะให้การต้อนรับ สมาชิกชมรมผู้สูงวัยนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน จากโครงการ "เดิน 10 พันก้าว เพื่อชีวีมีสุข" ซึ่งนำโดยนางสาวศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร ประธานชมรมฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ นอกจากนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 7209 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภาพกิจกรรม

TOP