ข่าวการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์

ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่องการบริหารของผู้อำนวยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรื่อง ความพร้อมของทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับตำบล อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.และ12.00-14.00 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​


TOP